Laleur Bodas (Qaedi Zulfahmi XI IPA 1)

-->

Misteri Surat jeung Lika-liku Hirup Basri jeung Lili
Jejer  Buku : Laleur Bodas
Pangarang : Sambas jeung Susangka
Pamedal : Bale Pustaka
Taun Terbit : 1940
Kabe Halaman : 92 Halaman
Pangaos : Rp 20.000,-


Novel ieu nyaritakeun Basri budakna Haji Arsad jeung Lili anakna Haji Abu Bakar anu ngiketkeun kanyaah kacida lilana. Pada-pada saririk jelma teh ka Basri. Kaasup Subita, mandor beunghar di Kuningan. Bakat teuing ku hayang ngancurkeun kahirupan Basri, saprak Basri indit ngumbara ka Pasantren di Tasik keur guguru elmu agama sangkan jadi salaki nu bageur jang rumah tanggana engke jeung Lili, Subita nyieun huru-hara di Kuningan. Unggal aya nu rek nyilakakeun Basri, surat ti “Laleur Bodas” pasti ngabejaan Basri yen Basri teh keur aya dina kaayaan cilaka. Basri haben diganggu make rupa-rupa jalan, anu jadina tina hade jeung Lili the jadi goreng gara-gara aya pitnah ti Subita saparakanca.Basri sok remen narima surat pondok ti “Laleur Bodas”, tepi ka manehna remen salamet tina laku jahat Subita. Estu matak teu pikahartieun. Saha ari “Laleur Bodas” teh? Musuh atawa sobat satia?
Laleur Bodas teh caritana rame, henteu pabeulit cara carita misteri, tapi henteu weleh ngahudang kapanasaran nu maracana. Pangarangna pinter pisan dina ngarasiahkeun saha saenyana “Laleur Bodas” the nu kakara kasebutkeun sabada carita geus rek tamat, waktu Lili jeung Basri maca catetan poean Gani anu dipasrahkeun di rumah sakit.
Novel Laleur Bodas ieu nyaeta Novel Misteri Sunda klasik nu nepi ka kiwari teu weleh dipikameumeut.

posted under |

1 komentar:

Dea Talia mengatakan...

amanat nya apa ya?

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Diberdayakan oleh Blogger.

Banner


Crossed Red Kunai - Naruto