Resensi Novel Sunda "Laleur Bodas " (Rahmaisya Chairini) 

Jejer Buku             : Laleur BODAS
Panulis                   : Samsu
Pamedal                 : PT Kiblat Buku Utama
                             Jl. Gumuruh No.38, Bandung 40275
Parancang Jilid       : Deddy Subandi
Ilustrasi Jilid           : Yusuf Afendi
Citakan                 : Citakan ka-1, Bale Pustaka,1940
Kandel Buku            : 188 kaca
Harga                    : Rp 20.000,-

               Laleur Bodas teh mangrupakeun carita jienan samsu, nyaritekeun Basri nu watakna sabar hahadéan jeung Lili. Dina hiji peuting waktu keur nariis di Haur Duni, maranéhna bet merengo Didi nu boga watek jahat nyieun lampah teu uni jeung Sumarni. Didi terus ngunek-ngunek, hayang nyilakakeun Basri. Basri haben diganggu maké rupa-rupa jalan. Sajeroning kitu, Basri sok narima surat pondok ti “Laleur Bodas”, tepi ka manéhna remen salamet tina laku jahat panggawé deungeun.  tah nu jadi "Laleur Bodas" teh si Ghani anu boga watek Watakna hade, bageur, nyaah kana kahadean. ieu novel teh gaduh kaunggulan nyaeta 
  • Bahasa novelna merenah, gampang dipiharti.
  • Caritana matak panasaran jeung pinunjul.
  • Caritana pakait rapih, caritana hese ditebak.
  • Pangarangna pinter nyamunikeun saha eta laleur bodas.
  • Carita cintana rame. Teu kawas carita bobogohan budak ngora nu biasa.
tapi aya kalemahanana nyaeta :
  • Alur caritana teu pati cocok kanggo budak anom. Kusabab caritana nyaritakeun hiji kulawarga.
  • Kalobaan dibeberkeun idetitas laleur bodasna.

Panokohan
1.Basri            : Tokoh nu utami. Watakna sabar, teu taliti, wanian, nyaah pisan ka nu jadi   
                           kabogoh.
2. Lili             : Istri anu mikacinta ka basri. Watakna sabar,
3. Didi           : Nu jadi tokoh anu jahat. Watakna sombong, adigung, heuras.
4. Ghani        : Anak Buah subita. Nu jadi Laleur Bodas. Watakna hade, bageur, nyaah kana 
                          kahadean.
5. Gapur        : Anak Buah Subita. Watakna Jahat, nurut ka Subita.
6. Subita        : Tokoh jahat. Watakna goreng.
Jeung sajabana.


posted under |

0 komentar:

Posting Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda
Diberdayakan oleh Blogger.

Banner


Crossed Red Kunai - Naruto